Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest Towarzystwo Przyjaciół I SLO ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa, Inspektor Danych Osobowych jest dostępny pod adresem email: iod@dag.pl

 2. W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, ponieważ osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych składając dokumenty mające na celu przystąpienie do egzaminów.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji i/lub egzaminów do Wielokulturowego Liceum Humanistycznego należącego do Towarzystwa oraz wypełnianiem obowiązków prawnych ciążących na w/w szkole w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

  1. dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał będzie do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.

  2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole - przez okres do czasu ich wypełnienia;

 5. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

  2. prawo do sprostowania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

  3. prawo do usunięcia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 18 Rozp. RODO;

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

  6. prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę Pani/Pana danych osobowych lub dziecka narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00, Infolinia: 606-950-000